Erlerne eine abgeschlossene Form mit individueller Zeiteinteilung & Ausstellung einer Urkunde.

Taiji Handformen

 • Laojia Yilu
 • Laojia Erlu
 • Xinjia Yilu
 • Xinjia Erlu
 • Jingsai taolu

Tuishou

 • Dingbudantui (fester Stand, eine Hand)
 • Dingbushuangtui (fester Stand, zwei Hände)
 • Dingbuwanhua (fester Stand, tauschende Hände)
 • Huobutuishou (regelmässige Schritt- und Handfolge)
 • Luancaihua (freie Schritt- und Handfolge)

Taiji Kurzwaffen

 • Taijii Shan (Fächer)
 • Taiji Dan Dao (Säbel)
 • Taiji Dan Jian (Schwert)
 • Taiji Shuang Dao (Doppelsäbel)
 • Taiji Shuang Jian (Doppelschwert)

Taiji Langwaffen

 • Taij gun (Stock)
 • Taiji qiang (Speer)
 • Taiji guandao (Hellebarde)
 • Jiu Jie Bian ( Neun- Glieder- Peitsche)

Qigong

 • Baduanjin
 • Taijiqigong
 • Wuqinxi (Tier-Qigong)
 • Shaolin Yijinjing
 • Liuzijue (Die 6 heilenden Laute)

Meditation

Shaolin Gongfu

 • Shaolin Wubuquan
 • Shaolin Babulianhuanquan
 • Shaolin Tongbeiquan
 • Shaolin Säbel
 • Shaolin Schwert
 • Shaolin Stock
 • Shaolin Speer

Freefighting & Selbstverteidigung